preskoči na sadržaj

Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb

 > Natječaji
NATJEČAJ

 

 

 


vijesti

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Autor: Mladen Smodlaka, 17. 11. 2021. 09:44

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE, ZAGREB (dalje: Škola), Kombolova 2a, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Školi dana 17. studenog 2021. godine raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 • Nastavnik engleskog i njemačkog jezika (m/ž) VSS, određeno, puno radno vrijeme-                     1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Ugostiteljsko-turističko učilište, Kombolova 2a, Zagreb

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidat je uz vlastoručno potpisanu prijavu  dužan priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • potvrdu ili elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci.

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti izvornike dokumenata ili ovjerene preslike. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o statusu/pravu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/18 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web stranici Ministarstva:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:https://bit.ly/3EgM4cx

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://bit.ly/2XJwztV

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Sukladno  Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Školi, nakon isteka natječajnog roka za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave potpune, pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će proveden selekcijski postupak:  pisana provjera sposobnosti, motivacije i vještina i razgovor s kandidatima.

Obavijest o vremenu, mjestu i načinu pisane provjere biti će objavljena na mrežnoj stranici Škole  najmanje tri (3) dana prije dana određenog za pisanu provjeru.

Najmanje dva najbolje rangirana kandidata na pisanoj provjeri  biti će pozvani na razgovor s članovima Povjerenstva o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj praktičnoj provjeri u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici HZZ-a i Škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na mrežnoj stranici škole 

 

 

 [više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Boris Srećković, 25. 10. 2021. 14:00

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE, ZAGREB (dalje: Škola), Kombolova 2a, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 46. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  Ugostiteljsko-turističkog učilišta  te prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Školi dana 26. listopada 2021. godine raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

RAČUNOVODSTVENI RADNIK (m/ž) - 1 izvršitelj/ica , na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

Sukladno odredbama čl. 103. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i čl. 46. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  Ugostiteljsko-turističkog učilišta

 • Srednja stručna sprema, ekonomskog smjera
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje rada u programskom paketu iSustav, Ver.3.2.2.NT
 • Poznavanje rada u Oracle bazi podataka
 • Poznavanje rada u sustavima COP-a. e-matice MZO i AZUP
 • Poznavanje Microsoft Office paketa programa
 • CARNET sigma (praćenja poslovnih procesa u školama).
 • Organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno obavljanje računovodstvenih poslova kao i rada sa strankama

Mjesto rada: Ugostiteljsko-turističko učilište, Kombolova 2a, Zagreb

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidat je uz vlastoručno potpisanu prijavu  dužan priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • potvrdu ili elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci.

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti izvornike dokumenata ili ovjerene preslike. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o statusu/pravu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/18 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web stranici Ministarstva:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://bit.ly/3EgM4cx

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://bit.ly/2XJwztV

Sukladno  Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Školi, nakon isteka natječajnog roka za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave potpune, pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će proveden selekcijski postupak:  pisana provjera sposobnosti, motivacije i vještina i razgovor s kandidatima.

Obavijest o vremenu, mjestu i načinu pisane provjere biti će objavljena na mrežnoj stranici Škole  najmanje tri (3) dana prije dana određenog za pisanu provjeru.

Najmanje dva najbolje rangirana kandidata na pisanoj provjeri  biti će pozvani na razgovor s članovima Povjerenstva o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj pisanoj provjeri u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici HZZ-a i Škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na mrežnoj stranici škole www.utu.hr

POZIV I ODLUKA: 

RANG LISTA:

 [više]

Natječaj za radno mjesto - administrativni radnik/-ca Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mladen Smodlaka, 14. 10. 2021. 09:15

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE, ZAGREB

(dalje: Škola), Kombolova 2a, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Školi dana 14. listopada 2021. godine raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 • Administrativni radnik (m/ž) SSS, (ekonomskog ili pravnog smjera)  - 1 izvršitelj/ica, neodređeno, puno radno vrijeme
 • obavezno poznavanje rada na računalu u paketu Microsoft Office (Word, Excel)
 •  unos podataka u E-maticu MZO, AZUP,
 •  CARNET sigma (praćenja poslovnih procesa u školama).

Mjesto rada: Ugostiteljsko-turističko učilište, Kombolova 2a, Zagreb

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidat je uz vlastoručno potpisanu prijavu  dužan priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • potvrdu ili elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci.

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti izvornike dokumenata ili ovjerene preslike. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o statusu/pravu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/18 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web stranici Ministarstva:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://bit.ly/3EgM4cx

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://bit.ly/2XJwztV

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Sukladno  Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Školi, nakon isteka natječajnog roka za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave potpune, pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će proveden selekcijski postupak:  pisana provjera sposobnosti, motivacije i vještina i razgovor s kandidatima.

Obavijest o vremenu, mjestu i načinu pisane provjere biti će objavljena na mrežnoj stranici Škole  najmanje tri (3) dana prije dana određenog za pisanu provjeru.

Najmanje dva najbolje rangirana kandidata na pisanoj provjeri  biti će pozvani na razgovor s članovima Povjerenstva o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj praktičnoj provjeri u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici HZZ-a i Škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na mrežnoj stranici škole www.utu.hr. 
 

POZIV I ODLUKA: 

RANG LISTA:

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA:

 [više]

Odluka o poništenju natječaja - administrativni radnik Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mladen Smodlaka, 13. 10. 2021. 09:17

 [više]

Natječaji za radna mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mladen Smodlaka, 8. 10. 2021. 10:40

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE, ZAGREB (dalje: Škola), Kombolova 2a, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Školi dana 08. listopada 2021. godine raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 • nastavnik engleskog jezika (m/ž) VSS - 1 izvršitelj/ica, neodređeno, puno radno vrijeme

Mjesto rada: Ugostiteljsko-turističko učilište, Kombolova 2a, Zagreb

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj  1/96 i 80/99).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidat je uz vlastoručno potpisanu prijavu  dužan priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • potvrdu ili elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci.

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti izvornike dokumenata ili ovjerene preslike. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o statusu/pravu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/18 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web stranici Ministarstva:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://bit.ly/3EgM4cx

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://bit.ly/2XJwztV

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Sukladno  Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Školi, nakon isteka natječajnog roka za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave potpune, pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će proveden selekcijski postupak:  pisana provjera sposobnosti, motivacije i vještina i razgovor s kandidatima.

Obavijest o vremenu, mjestu i načinu pisane provjere biti će objavljena na mrežnoj stranici Škole  najmanje tri (3) dana prije dana određenog za pisanu provjeru.

Kandidati koji zadovolje kriterije pisane provjere biti će pozvani na razgovor s članovima Povjerenstva o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj pisanoj provjeri u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici HZZ-a i Škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na mrežnoj stranici škole 

POZIV I ODLUKA:

RANG LISTA:

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA:

 [više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivan Sesar, 15. 9. 2021. 11:46

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE, ZAGREB (dalje: Škola), Kombolova 2a, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Školi dana 15. rujna 2021. godine raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 • nastavnik turističke geografije (m/ž) - 1 izvršitelj/ica, neodređeno, nepuno radno vrijeme
 • nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture (m/ž) - 1 izvršitelj/ica, neodređeno, nepuno radno vrijeme
 • nastavnik ekonomske grupe predmeta (m/ž) - 1 izvršitelj/ica, neodređeno, nepuno radno vrijeme
 • suradnik u nastavi kuharstva (m/ž) - 1 izvršitelj/ica, neodređeno, nepuno radno vrijeme
 • suradnik u nastavi slastičarstva (m/ž) - 1 izvršitelj/ica, neodređeno, nepuno radno vrijeme

Mjesto rada: Ugostiteljsko-turističko učilište, Kombolova 2a, Zagreb

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj  1/96 i 80/99).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidat je uz vlastoručno potpisanu prijavu  dužan priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • potvrdu ili elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • potvrdu o  završenom programu stjecanja pedagoških kompentencija
 • dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci.

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti izvornike dokumenata ili ovjerene preslike. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o statusu/pravu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/18 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web stranici Ministarstva:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://bit.ly/3EgM4cx

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://bit.ly/2XJwztV

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Sukladno  Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Školi, nakon isteka natječajnog roka za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave potpune, pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će proveden selekcijski postupak:  praktična provjera sposobnosti, motivacije i vještina i razgovor s kandidatima.

Obavijest o vremenu, mjestu i načinu pisane provjere biti će objavljena na mrežnoj stranici Škole  najmanje tri (3) dana prije dana određenog za pisanu provjeru.

Kandidati koji zadovolje kriterije pisane provjere biti će pozvani na razgovor s članovima Povjerenstva o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj pisanoj provjeri u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici HZZ-a i Škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na mrežnoj stranici škole 

POZIV I ODLUKA: 

RANG LISTA:

OBAVIJESTI O IZBORU KANDIDATA:

ODLUKA O NEODABIRU KANDIDATA:

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Kalendar
« Studeni 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

Samovrednovanje
Lista linkova je prazna
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Korisni linkovi
Anketa
Bolje učimo na:Forum
CMS za škole logo
Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb / Kombolova 2a, HR-10000 HR-Zagreb / uciliste-ugostiteljsko-turisticko-zg.skole.hr / ured@uciliste-ugostiteljsko-turisticko-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju