Nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

Svi zainteresirani učenici koji su završili obrazovni program u trajanju od tri godine mogu nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitoga učenika u Ugostiteljsko-turističkom učilištu u Zagrebu u roku od dvije godine od dana završetka trogodišnjega obrazovnog programa.

Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti, u pravilu, unutar istoga obrazovnog sektora u kojemu je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.

Obrazovanje iz stavka 1. ovoga članka može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

Iznimno , obrazovanje može nastaviti i učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi manje od 3,50 zaokruženo na dvije decimale, o čemu odluku donosi nastavničko vijeće škole.

Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće Škole.

Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnoga učenika obvezan je do 5. srpnja 2024. godine podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja za školsku godinu 2024./2025.., uz koji je obvezan priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.

O pisanom zahtjevu Škola u kojoj učenik želi nastaviti obrazovanje odlučuje rješenjem.

Skip to content